Verslag Algemene ledenvergadering

 

KBO Alphen: Algemene Ledenvergadering 29 maart 2023

Op woensdag 29 maart jl. hield KBO Alphen haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De vergadering werd bijgewoond door 119 leden.

  1. Opening

Onze voorzitter, Marlies Beliën, opent de vergadering met een hartelijk welkom. De jaarlijkse ledenvergadering is een belangrijk gebeuren en daarom is het bestuur blij met de grote opkomst van 119 personen. Zij nodigt de aanwezigen uit om gebruik te maken van een heerlijke lunch, die in buffetvorm geserveerd wordt door de medewerkers van Den Heuvel.

  1. Woord van Bezinning en Herdenking

Na de lunch volgt een moment van Bezinning door Pastoor Demmers. Deze gaat in op het vooruitkijken via De Goede Week naar het Paasfeest. Hierna worden de 27 overleden leden van het afgelopen jaar herdacht door hun namen te noemen.

  1. Terugblik op de periode september 2021 t/m maart 2022.

De secretaris, Niek van den Broek,  begint met een aantal getallen, waaruit blijkt dat het ledental de afgelopen jaren gestaag terug liep, maar dar er de afgelopen drie maanden 29 nieuwe leden zich aangemeld hebben. Het bestuur is heel blij met deze ontwikkeling en hoopt dat deze zich voortzet. Ook het belang van onze vrijwilligers wordt nog eens belicht. Er komt naar voren dat de thema avonden over het algemeen goed bezocht worden.

  1. Financieel verslag 2021 en begroting 2022.

De penningmeester, Ad van de Heijning  geeft een toelichting op de jaarrekening 2022 en de begroting 2023.
De vereniging is gezond, al is 2022 met een klein negatief resultaat afgesloten. Dit jaar heeft de KBO bij de gemeente subsidie aangevraagd op basis van de kosten van de diverse activiteiten. Dit heeft er voor gezorgd dat de contributie voor de activiteiten omlaag gegaan is. Hiermee hoopt het bestuur te bereiken dat meer mensen aan de beweegactiviteiten deel gaan nemen. Dat is ook de inzet van de gemeente. Huur van ruimte en consumpties worden steeds duurder

Daarom kwam het bestuur met het voorstel de jaarlijkse contributie te verhogen van 22 naar 24 euro. Vanuit de zaal kwam de aanvulling om dit af te ronden op 25 euro. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

 

 

  1. Verslag van de kascontrole en jaarstukken 2021

De kascommissie, te weten Peter Assing en Ton van Hoek, concludeert dat de jaarstukken prima in orde zijn. Voor 2023 bestaat de kascommissie uit Peter Assing en Joop de Vuijst.

6.Bedankjes

Vijf mensen worden met een bloemetje en enveloppe bedankt voort hun werkzaamheden voor de KBO. Zij hebben allen aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden. Dit zijn Marlies Belién (bestuur), Marleen Verheijen (bestuur), Christien Klaassen (koor), José van Kaam (koor) en Lenie van Dongen (bezorger)

Een welgemeend DANK aan iedereen!

  1. Bestuursverkiezing

– Marlies Beliën en Marleen Verheijen zijn aftredend en niet herkiesbaar.

– Niek van den Broek is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt weer gekozen

voor een periode van drie jaar.

– Drie nieuwe leden, Toos van Hoek, Mireille de Swart en May van Baal,

worden door het bestuur voorgedragen en door de aanwezigen unaniem

gekozen.

– Ann Oomen wordt voor een jaar als interim voorzitter gekozen.

Marlies Beliën is 9 jaar bestuurslid geweest, waarvan 5 jaar als voorzitter. Ze dankt iedereen voor alles steun en memoreert en aantal ontwikkelingen.

Na de verkiezingen neemt de interim voorzitter de vergadering over.

8.Naamsverandering KBO Alphen in Seniorenvereniging Alphen

Het hing al lang in de lucht. De naamsverandering van KBO Alphen in Seniorenvereniging Alphen. Ruim 85 % van de aanwezigen stemde voor dit voorstel en dus heeft Alphen voortaan een Seniorenvereniging voor alle inwoners van 50 en ouder.

  1. Mededelingen en vooruitblik

Onze nieuwe interim voorzitter hoopt op een fijn en actief jaar waarbij de voorbereidingen voor het 60 jarig bestaan van Seniorenvereniging Alphen een prominente plaats in zal gaan nemen.

 

Na de pauze kreeg Wethouder Judith van Loon het woord. Zij ging in op het feit dat het aantal senioren in de toekomst toe zal nemen. Dit heeft gevolgen voor toekomstige woonontwikkelingen en het steeds meer zelfredzaam moeten worden van mensen. Zij gebruikt naast deze term ook de term samenredzaamheid.

Op ludieke wijze liet zij mensen met elkaar in contact komen. Iedereen wed uitgenodigd naar iemand toe te gaan die hij/zij niet kent of minstens een jaar niet gesproken heeft. Dit leidde tot leuke ontmoetingen. Middels het door de zaal gooien van een bol wol, waarvan het uiteinde vastgehouden werd, kwamen allerlei sociaal gerichte vragen als

bij wie zou je drie weken lang om 11 uur ’s-Avonds de ogen gaan druppelen?; bij wie zou je op de koffie gaan?

Het werd een levendig en inhoudelijk goed betoog.

We kunnen terugkijken op een geslaagde Algemene Ledenvergadering 2023.