Algemene Ledenvergadering KBO

Algemene Ledenvergadering KBO Alphen
Woensdag 7 oktober 2020
Cultureel Centrum Den Heuvel
Beste leden,
Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Voorafgaand aan de vergadering zal om 14:00 uur in de kerk een
Eucharistieviering worden gehouden, waarbij uw aanwezigheid zeer op prijs
wordt gesteld.
Na afloop van deze dienst bent u welkom in Den Heuvel voor koffie met iets
lekkers.
Hierna begint de vergadering met de volgende agendapunten:
1. Opening door de voorzitter.
2. Jaarverslag over het jaar 2019-2020.
3. Financieel verslag over 2019 en begroting 2020 door de
penningmeester.
4. Verslag van de financiële controle commissie.
5. Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn Marlies Beliën en Niek van den Broek. Zij stellen zich
beiden herkiesbaar.
Nieuwe kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot vijf dagen voor de
algemene ledenvergadering melden bij de voorzitter.
Ook voor de vacatures binnen het bestuur zijn we nog op zoek naar
kandidaat-bestuursleden.
6. Mededelingen/vooruitblik.
7. Rondvraag en sluiting met een borrel.
In verband met Covid 19 maken we de volgende afspraken:
• U dient zich aan te melden om de viering in de kerk bij te wonen.
• Alleen KBO leden mogen, na aanmelding , de vergadering bijwonen.
Hierbij worden coronaregels in acht genomen en wordt u een plaats in
de zaal aangewezen.
• Bij twijfel verwijzen wij u naar eigen verantwoording.
Graag opgeven uiterlijk 28 september via de KBO brievenbus in Grand
Café De Hoogt of via ons mailadres: kboalphen@gmail.com
0 Ik, wij wil(len) met ….. persoon/personen de dienst in de kerk bijwonen.
0 Ik, wij wil(len) met ….. persoon/personen de vergadering bijwonen.
(a.u.b. aankruisen wat van toepassing is).
(a.u.b. alle namen vermelden):
Namen/naam:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………